Skip to main content

Belasting op woningen zonder inschrijving: een woordje uitleg

Onder “tweede verblijf” wordt elke woongelegenheid verstaan, waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de stad Antwerpen.

De stad Antwerpen heft een jaarlijkse belasting op de tweede verblijven op haar grondgebied. Tot eind 2023 geldt de Belasting tweede verblijven. Op 1 januari 2024 wordt deze vervangen door de Belasting op woningen zonder inschrijving:

  • Alle gekende belastingdossiers ‘belasting op tweede verblijven’ worden op 31 december 2023 stopgezet voor de belasting op tweede verblijven.
  • Is er voor deze belastingdossiers op 1 januari 2024 geen inschrijving gekend in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van de stad Antwerpen? Die eigenaars krijgen begin 2024 een aangifteformulier voor 'Belasting op woningen zonder inschrijving'. Voordien moeten ze niets doen. Lees hier meer over dat nieuwe reglement.

Een “woning zonder inschrijving” is elk onroerend goed waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Antwerpen en die effectief werden gebruikt in het kalenderjaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Dit betekent dat studentenhuisvesting als een woning zonder inschrijving beschouwd wordt. Studenten verblijven immers op dit adres, maar hebben zich niet officieel ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad. Aangezien ze nog officieel ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de thuisgemeente en enkel tijdelijk hier verblijven, is dat niet nodig.

In het verleden was het zo dat studenten die huurden konden worden vrijgesteld voor de belasting op tweede verblijf, wanneer zij voltijds onbezoldigd dagonderwijs volgen en een studieattest kunnen bezorgen met een minimum van 27 opgenomen studiepunten. In het nieuwe reglement is deze vrijstelling niet meer voorzien.

Wanneer verhuurders vanaf 1/1/2024 willen blijven verhuren aan studenten kunnen zij zich in regel stellen door de woning aan te melden bij Kotweb. Wanneer de aanmeldingen voor 1/1/2024 in orde zijn, valt de woning onder de vrijstelling studentenhuisvesting. Lees meer over de nieuwe regelgeving.