Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door de stad Antwerpen (Antwerpen Studentenstad – STAN) en de Associatie Universiteit & Hogenscholen Antwerpen vzw (AUHA) verwerkt binnen het samenwerkingsverband Kotweb.  

 

Doel van de verwerking 

De website van Kotweb registreert gegevens van de deelnemende verhuurders en studenten in het kader van doelstellingen m.b.t. studentenhuisvesting: aanbieden van studentenkoten met kwaliteitsinformatie, informatieverstrekking en bijstand aan verhuurders en studenten. 

Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor volgende doelen: 

 • Informatieverstrekking en bijstand aan deelnemende verhuurders en studenten; 
 • Aanbieden van studentenkoten met kwaliteitsinformatie; 
 • Opmaak modelcontract verhuur; 
 • Up-to-date houden van gegevens studentenhuisvesting;  
 • De meldingsplicht van eigenaars studentenhuisvesting in de stad Antwerpen en het veiligheidsbeleid dat de stad uitvoert; 
 • Inschrijving op de nieuwsbrief kotbazen en mailing aanbod huisvesting naar studenten.   

Voor de verwerking rond mailings heb je toestemming gegeven. Je kan te allen tijde die toestemming intrekken door contact op te nemen met Kotweb via de contactgegevens op de website.  

De grondslag voor verwerking is: wettelijke verplichtingen 
 
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de stad Antwerpen rust zijnde de meldingsplicht studentenhuisvesting: 
https://www.antwerpen.be/info/60181a99a6bd7b24df7741ab/groen-kwaliteitslabel-vragen-om-je-studentenkot-te-verhuren 

Doorgifte aan andere partijen 

 • De gegevens van verhuurders worden bij registratie automatisch doorgegeven aan de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid van de stad Antwerpen in het kader van de meldingsplicht van eigenaars studentenhuisvesting in de stad Antwerpen en het veiligheidsbeleid dat de stad uitvoert (alle info: www.antwerpen.be/studentenhuisvesting). Hiervoor werd een koppeling gemaakt met het Digitt-systeem. Zodra een pand een kwaliteitslabel heeft gekregen, wordt dit via diezelfde koppeling doorgegeven voor ontsluiting via Kotweb. Verhuurders kunnen modelcontracten aanmaken binnen Kotweb en daarin de gegevens van de toekomstige huurder reeds invullen. Enkel de verhuurder in kwestie kan deze gegevens zien.  
 • De gegevens van studenten en kotbazen worden verder nooit doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of je daarvoor toestemming verleent.
 • Enkel e-mailadressen van verhuurders die aangeven dat ze de nieuwsbrief rond studentenhuisvesting in Antwerpen wensen te krijgen, worden doorgegeven aan onze mailingtool Campaign Monitor. Zowel registratie als inschrijven op de nieuwsbrief kan steeds door de gebruiker worden tenietgedaan.  
 • Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website, kan de organisatie die instaat voor het bouwen en onderhoud van onze website toegang hebben tot persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.  

 • Gegevens van studenten worden verwijderd na 1 jaar inactiviteit van het profiel; 
 • Gegevens van verhuurders die geen panden en koten hebben gekoppeld worden automatisch na 4 weken verwijderd; 
 • Gegevens van verhuurders die gekoppelde panden hebben, worden verwijderd na 2 jaar inactiviteit van het profiel; 
 • Persoonsgegevens op modelcontracten worden verwijderd 1 jaar na einddatum van het modelcontract.  

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens door Kotweb gewist. 

Jouw rechten 

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Kotweb via de contactgegevens op de website of met stad Antwerpen via informatieveiligheid@antwerpen.be  

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. 

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Vlaamse Toezichtscommissie 

Koning Albert II Laan 15 
1210 Brussel 
België 
Tel. 02 553 20 85 
contact@toezichtcommissie.be 

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35  
1000 BRUSSEL 
Tel. 02/274.48.00 
Fax. 02/274.48.35 
contact@apd-gba.be 

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.