Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezoek van je verhuurder, kan dat zomaar?

Mogen verhuurders op de kamers van student-huurders komen? Samengevat: Ja, dat mag want hij heeft bezoekrecht, maar enkel met jouw toestemming (behalve in overmachtsituaties) en zolang hij dit doet met naleving van de wetgeving.

De wet die de verhuurder (geen) toelating geeft je kamer te betreden

Art 14 van het woninghuurdecreet van 01/01/2019 handelt over de verplichting tot het verzekeren van rustig genot door de verhuurder: 

‘De verhuurder is verplicht de huurder het rustig genot van het gehuurde goed te geven zolang de huur duurt. (...) de verhuurder kan het goed betreden op overeengekomen tijdstippen om zijn verplichtingen conform artikel 25 ( n.v.d.r.: hier wordt verwezen naar de onderhouds- en herstellingsplicht van de verhuurder) te kunnen nakomen en om zich ervan te vergewissen of de huurder zijn verbintenissen nakomt (n.v.d.r.: hier wordt verwezen naar art 26: onderhouds en herstellingsplicht van de huurder, art 27: bepalingen rond dringende herstellingen en art 28: gebruik van het gehuurde door de huurder ‘als een goed huisvader’.)

Dit wil zeggen dat:

  • de verhuurder niet mag binnenkomen om een andere reden: vb. om je levensstijl te controleren;
  • je steeds jouw toestemming moet geven aan de verhuurder als hij wil langskomen. Die toestemming mag mondeling of schriftelijk worden gegeven, waarbij de schriftelijke toestemming (via mail, sms …) de voorkeur heeft voor het geval je zou moeten kunnen aantonen dat je jouw toestemming al dan niet gaf;
  • je best vraagt aan de verhuurder waarom hij wil langskomen en samen een datum en uur afspreekt;
  • je steeds het recht hebt om op dat moment ook aanwezig te zijn;
  • je de toestemming ook kan weigeren (vb. je moet in de les zijn of om een andere reden waarom je niet aanwezig bent, je bent ziek …) maar je dat niet kan blijven doen zonder geldige reden. De verhuurder heeft namelijk een bezoekrecht om controles te kunnen uitoefenen en hij kan dit dan eventueel via de vrederechter afdwingen of zelfs verbreking van de overeenkomst aan de vrederechter vragen; 
  • in overmachtsituaties, die dan wel aantoonbaar moeten zijn vb. een gesprongen waterleiding, ruit gesneuveld door een hevige windstoot …, de verhuurder wel mag binnenkomen (dat valt dan onder art 25 zoals hierboven vermeld);
  • als de verhuurder toch binnenkomt zonder je toestemming en zonder dat er sprake is van overmacht er sprake is van  ‘huisvredebreuk’, wat kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van de verhuurder. Daarvoor moet je wel een klacht neerleggen en kunnen aantonen dat de verhuurder zonder jouw toestemming in je kot is geweest;
  • je in principe het slot van je kot mag veranderen. De verhuurder heeft niet het recht om er een sleutel van te hebben, want hij mag immers alleen maar binnen met je toestemming. Echter, als er een overmachtsituatie is, mag de verhuurder wel binnenkomen. Hij kan de kosten daarvan op jou verhalen (vb. kost van een slotenmaker), evenals  de kosten van de herstelling als de verhuurder niet, of (te) laat is binnengeraakt.