Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe huurwetgeving vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Binnen dit decreet is een hele titel gewijd aan huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten. Alle huurovereenkomsten die u vanaf 1 januari 2019 met een student-huurder sluit, moeten conform zijn aan deze nieuwe regelgeving.

De belangrijkste veranderingen betreffende de verhuur van studentenkamers op een rijtje:

 

Huurprijs en lasten

Alle kosten en lasten moeten voortaan in de huurprijs zijn inbegrepen. Alleen het verbruik van water, energie, telecommunicatie en de belasting op tweede verblijven (in Antwerpen niet van toepassing voor studenten) kunnen afzonderlijk worden aangerekend.

Verder mag de huurprijs bij opeenvolgende contracten met dezelfde huurder-student enkel geïndexeerd worden. Alleen als de waarde van het gehuurde goed is gestegen omwille van aanpassingen of werken mag er een hogere huurprijs gevraagd worden.

Waarborg

De huurwaarborg mag maximaal twee maanden huur bedragen. De verhuurder mag de betaling van de waarborg ten vroegste drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst vragen.
De waarborg cash overhandigen is niet meer toegelaten. Hij moet ofwel op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder ofwel op een rekening van de verhuurder gestort worden.

Onderhuur en huuroverdracht

Als de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma of een stage volbrengt, mag hij zijn kamer zonder toestemming van de verhuurder onderverhuren aan een andere student. De verhuurder kan zich daartegen enkel verzetten met een grondige reden, bijvoorbeeld als de onderhuurder niet in staat is om de huur te betalen.

Verbod op stilzwijgende verlenging

De studentenhuurovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum van het contract. De student of de verhuurder moeten de huurovereenkomst niet opzeggen. De huurovereenkomst mag niet bepalen dat de huurovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Als de partijen de lopende studentenhuurovereenkomst toch willen verderzetten, moeten ze een nieuwe huurovereenkomst sluiten.

Vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst

Onder bepaalde voorwaarden kan de student de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen.

Zo kan de student de huurovereenkomst opzeggen nog voor de inwerkingtreding ervan. Als dat meer dan drie maanden voor de aanvang van het huurcontract gebeurt, dan kan het kosteloos. De student die de huurovereenkomst opzegt minder dan drie maanden voor de startdatum moet een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur betalen.

De student kan de huurovereenkomst ook beëindigen als hij zijn studies stopzet of als een van zijn ouders (of een andere persoon die instaat voor zijn levensonderhoud) overlijdt. Daarbij geldt altijd een opzeggingstermijn van twee maanden, die begint op de eerste dag van de maand na de maand waarin de opzegging werd gedaan.

Tot slot wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden wanneer de student-huurder overlijdt.

Lijst van kleine herstellingen

De Vlaamse regering heeft een niet-limitatieve lijst opgesteld van kleine herstellingen en onderhoudswerken die ten laste zijn van de huurder.

Uitgebreide info over het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet is te vinden op woninghuur.vlaanderen. U kan hier ook een uitgebreide brochure over de (ver)huur van studentenhuisvesting downloaden.

Tip: Gebruik het gratis Kotweb modelcontract dan bent u er zeker van dat uw huurcontract conform is aan de nieuwe huurwetgeving.